algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "Moeders Hobbyshop"
K.V.K. nr: Haarlem 51020149
1.2 "de koper": de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van ``Moeders Hobbyhobbyshop"
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Moeders Hobbyshop. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Moeders Hobbyshop zijn overeengekomen.


Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de koper wordt aanvaard, heeft Moeders Hobbyshop het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 Een overeenkomst tussen Moeders Hobbyshop en de koper komt tot stand nadat Moeders Hobbyshop de aanvaarding van haar aanbod door de koper online heeft bevestigd en de koper de ontvangst van de bevestiging van acceptatie heeft bevestigd.


Artikel 3 - Prijzen/tarieven en betalingscondities
3.1 De door Moeders Hobbyshop in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.
3.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro`s(€) en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.3 Moeders hobbyshop behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De koper is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van Moeders Hobbyshop van de prijsverhoging.
3.4 Alle bestellingen zullen door de koper vooraf worden betaald, of na eenmalige machtiging. Na ontvangst van de betaling worden de bestelde goederen geleverd volgens onze condities (artikel 4) voorzien van duidelijke factuur of pakbon.


Artikel 4 - Levering / leveringstermijnen
4.1 De door Moeders Hobbyshop opgegeven uiterlijke levertijd van 30 dagen zal nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij het vooruitzicht op een niet tijdige levering zal Moeders Hobbyshop de koper om een langere levertermijn verzoeken. Wanneer de producten niet binnen de gestelde levertermijn geleverd kunnen worden heeft de koper het recht de koop te ontbinden en zal binnen 14 dagen na reclamering het reeds vooruitbetaalde bedrag worden geretourneerd.
4.2 Moeders Hobbyshop behoudt zich binnen de gestelde levertermijn het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen wordt verzonden.
4.3 Moeders Hobbyshop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
4.4 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.


Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1 In geval van tijdelijke overmacht is Moeders Hobbyshop gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan 1 maand duurt, zal de De koper gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijk overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.
5.2 De koper is, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.


Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
Alle aan de koper geleverde zaken blijven eigendom van Moeders Hobbyshop totdat alle bedragen die de koper verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Moeders Hobbyshop zijn voldaan.


Artikel 7 - Risico


Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment van levering in de zin van artikel 4.2.

Het versturen per brievenbus post geschied op eigen risico. Moeders Hobbyshop is niet verantwoordelijk voor het niet aankomen van de zending. Moeders Hobbyshop zal altijd een mail sturen wanneer het pakje/pakket verzonden wordt.


Artikel 8 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Moeders Hobbyshop geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 Moeders Hobbyshop garandeert niet dat de aan de koper geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Moeders Hobbyshop geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.


Artikel 9 - Niet goed-geld terug
9.1 De koper onderzoekt de producten na ontvangst direct op uitwendige beschadigingen en het compleet zijn. Indien de producten beschadigd of incompleet zijn geleverd moet door de koper binnen vijf (5) dagen na ontvangst contact op worden genomen met Moeders Hobbyshop. Afhandeling geschiedt zoals beschreven onder 9.2
9.2 Moeders Hobbyshop staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Moeders Hobbyshop betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen dertig (30) dagen na levering blijkt dat de producten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten. Retourzendingen worden door Moeders Hobbyshop uitsluitend geaccepteerd indien het product is voorzien van originele verpakking en gebruiksaanwijzing. De kosten van retourzending komen voor rekening van de koper. Moeders Hobbyshop zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.
9.3 Indien de koper een zaak niet wenst af te nemen, heeft de koper het recht de zaak binnen (7) werkdagen na aflevering aan Moeders hobbyshop te retourneren. Retourzendingen worden door Moeders Hobbyshop uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten van retourzending komen voor rekening van de koper.Moeders Hobbyshop zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.


Artikel 10 - Bestellingen / communicatie
Moeders Hobbyshop is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Moeders Hobbyshop, dan wel tussen Moeders Hobbyshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Moeders Hobbyshop.


Artikel 11 - Persoonsgegevens
11.1 Door de koper ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een tijdelijk bestand. Deze gegevens zijn noodzakelijk en zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper.
11.2 De persoonlijke gegevens zullen niet aan derden doorgegeven worden.


Artikel 12 - Klachten en geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. Moeders Hobbyshop onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument of van de vestigingsplaats van de aanbieder. Dit naar de keuze van de consument.
12.2 Moeders Hobbyshop wijst bij een geschil op de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond.


Artikel 13 - Klantenservice
Klantenservice is bereikbaar via de op deze website aangegeven bedrijfsinfokanalen(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "Moeders Hobbyshop"
K.V.K. nr: Haarlem 51020149
1.2 "de koper": de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van ``Moeders Hobbyhobbyshop"
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Moeders Hobbyshop. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Moeders Hobbyshop zijn overeengekomen.


Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de koper wordt aanvaard, heeft Moeders Hobbyshop het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 Een overeenkomst tussen Moeders Hobbyshop en de koper komt tot stand nadat Moeders Hobbyshop de aanvaarding van haar aanbod door de koper online heeft bevestigd en de koper de ontvangst van de bevestiging van acceptatie heeft bevestigd.


Artikel 3 - Prijzen/tarieven en betalingscondities
3.1 De door Moeders Hobbyshop in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.
3.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro`s(€) en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.3 Moeders hobbyshop behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De koper is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van Moeders Hobbyshop van de prijsverhoging.
3.4 Alle bestellingen zullen door de koper vooraf worden betaald, of na eenmalige machtiging. Na ontvangst van de betaling worden de bestelde goederen geleverd volgens onze condities (artikel 4) voorzien van duidelijke factuur of pakbon.


Artikel 4 - Levering / leveringstermijnen
4.1 De door Moeders Hobbyshop opgegeven uiterlijke levertijd van 30 dagen zal nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij het vooruitzicht op een niet tijdige levering zal Moeders Hobbyshop de koper om een langere levertermijn verzoeken. Wanneer de producten niet binnen de gestelde levertermijn geleverd kunnen worden heeft de koper het recht de koop te ontbinden en zal binnen 14 dagen na reclamering het reeds vooruitbetaalde bedrag worden geretourneerd.
4.2 Moeders Hobbyshop behoudt zich binnen de gestelde levertermijn het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen wordt verzonden.
4.3 Moeders Hobbyshop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
4.4 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.


Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1 In geval van tijdelijke overmacht is Moeders Hobbyshop gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan 1 maand duurt, zal de De koper gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijk overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.
5.2 De koper is, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.


Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
Alle aan de koper geleverde zaken blijven eigendom van Moeders Hobbyshop totdat alle bedragen die de koper verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Moeders Hobbyshop zijn voldaan.


Artikel 7 - Risico


Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment van levering in de zin van artikel 4.2.

Het versturen per brievenbus post geschied op eigen risico. Moeders Hobbyshop is niet verantwoordelijk voor het niet aankomen van de zending. Moeders Hobbyshop zal altijd een mail sturen wanneer het pakje/pakket verzonden wordt.


Artikel 8 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Moeders Hobbyshop geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 Moeders Hobbyshop garandeert niet dat de aan de koper geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Moeders Hobbyshop geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.


Artikel 9 - Niet goed-geld terug
9.1 De koper onderzoekt de producten na ontvangst direct op uitwendige beschadigingen en het compleet zijn. Indien de producten beschadigd of incompleet zijn geleverd moet door de koper binnen vijf (5) dagen na ontvangst contact op worden genomen met Moeders Hobbyshop. Afhandeling geschiedt zoals beschreven onder 9.2
9.2 Moeders Hobbyshop staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Moeders Hobbyshop betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen dertig (30) dagen na levering blijkt dat de producten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten. Retourzendingen worden door Moeders Hobbyshop uitsluitend geaccepteerd indien het product is voorzien van originele verpakking en gebruiksaanwijzing. De kosten van retourzending komen voor rekening van de koper. Moeders Hobbyshop zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.
9.3 Indien de koper een zaak niet wenst af te nemen, heeft de koper het recht de zaak binnen (7) werkdagen na aflevering aan Moeders hobbyshop te retourneren. Retourzendingen worden door Moeders Hobbyshop uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten van retourzending komen voor rekening van de koper.Moeders Hobbyshop zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.


Artikel 10 - Bestellingen / communicatie
Moeders Hobbyshop is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Moeders Hobbyshop, dan wel tussen Moeders Hobbyshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Moeders Hobbyshop.


Artikel 11 - Persoonsgegevens
11.1 Door de koper ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een tijdelijk bestand. Deze gegevens zijn noodzakelijk en zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper.
11.2 De persoonlijke gegevens zullen niet aan derden doorgegeven worden.


Artikel 12 - Klachten en geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. Moeders Hobbyshop onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument of van de vestigingsplaats van de aanbieder. Dit naar de keuze van de consument.
12.2 Moeders Hobbyshop wijst bij een geschil op de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond.


Artikel 13 - Klantenservice
Klantenservice is bereikbaar via de op deze website aangegeven bedrijfsinfokanalen(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Online live workshop

Binnenkort wordt de nieuwe wokrshop bekend gemaakt.

 

 

© 2008 - 2024 Moeders Hobbyshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel